Zásady zpracování osobních údajů


Společnost VROOMDOO s.r.o., IČO 09742271, se sídlem Mostecká 21 , 118 00 Praha 1- chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládají s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro Společnost prioritou


Společnost je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení EU 2016/679) společným správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďují, uchovávají a využívají (i jinak zpracovávají) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže), která spočívá zejména v: Předmět Smlouvy.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na (I) zpracování osobních údajů prováděné Společnostmi během Vašeho používání webových stránek, (II) zpracování osobních údajů prováděné Společnostmi během komunikace s Vámi prostřednictvím e-mailu či telefonu, (III) zpracování osobních údajů ze strany Společností během trvání obchodního vztahu s klienty a dodavateli, (IV) zpracování osobních údajů při plnění právních povinností Společností a na (V) zpracování osobních údajů, jež je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů Společností.

Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

Účely zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být Společnostmi zpracovávány pro tyto účely:

Plnění smlouvy, včetně jejího sjednání (smlouvy o poskytování služeb či plnění požadavků klientů, tj. faktický výkon poradenství služeb podle právních předpisů upravujících vztahy s obchodními partnery, například dodavateli výrobků a služeb);

Plnění právních povinností (zejména povinností ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy, případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy; včetně e-mailové komunikace, seznamu kontaktů a poskytovaných služeb);

Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb (Společnost mohou zasílat obchodní sdělení či newslettery, a nabízet služby prostřednictvím e-mailu);

Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů (zejména v případě Vašeho zájmu o zaměstnání ve Společnostech či jinou spolupráci se Společnostmi).

Zpracování osobních údajů

Společnost Vroomdoo s.r.o. je oprávněný  zpracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování:

Jméno a příjmení, Kontaktní adresa, Email, Telefonní číslo:

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních  sdělení a nabídka služeb a produktů, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů.

Číslo účtu a jiné transakční údaje, Výpis z trestního rejstříku, IČO, DIČ, Rodné číslo, Datum narození:

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správců.

Jakékoliv další informace týkající se klienta či třetích osob

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů, Ochrana oprávněného zájmu třetích osob.

Osobní údaje jsou Společnostmi zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází zejména pro účely plnění smluvního vztahu a nabízení služeb.

Vroomdoo s.r.o. je oprávněny shromažďovat, uchovávat a využívat určité informace prostřednictvím automatizovaných prostředků, např. statistické informace kdykoliv navštívíte Webový portál.

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu

Pokud udělíte Společnostem souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných marketingových sdělení (v těchto případech může docházet rovněž k profilování) či pro účely oslovování s nabídkami služeb a produktů obchodních partnerů Společností, a to prostřednictvím e-mailu či telefonního kontaktu, berete na vědomí, že poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné a že lze souhlas kdykoli písemně na adresu Společností anebo prostřednictvím odkazu uvedeného v e-mailové zprávě s obchodním sdělením odvolat. Souhlas je poskytován do jeho odvolání. Neposkytnutí souhlasu nemá vliv na plnění smlouvy.

Příjemci osobních údajů

Společnost Vaše osobní údaje zpřístupňují pouze oprávněným zaměstnancům a či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Společnostmi, případně dalším správcům, vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Společnost je v zákonem stanovených případech oprávněny, resp. povinny některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců a zákazníků klientů či dodavatelů Společnost a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci se Společnostmi, popř. jiné údaje, které Společnost obdrží od klienta či dodavatele v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použijí Společnost za účelem plnění smluv s klienty či dodavateli. Společnost bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem.

Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Společnost povinny jakožto správci osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste Společnostem ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Práva subjektů údajů

Zákazník, jakožto subjekt údajů, má v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (I) na přístup k osobním údajům (10 pracovních dnů po žádosti), (II) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (III) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (IV) na omezení zpracování osobních údajů, (V) na přenositelnost údajů, (VI) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména je-li důvodem případné vymáhání právních nároků, a (VII) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou jsou Společnost povinny jakožto správci osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste Společnostem ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům: Chcete-li vědět, jestli Společnost zpracovávají osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup, 10 pracovních dnů po žádosti.

Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: V případě, že si myslíte, že o Vás Společnost zpracovávají nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění. Společnost provedou opravu či doplnění údajů bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

Právo na výmaz: V případě, že požádáte o výmaz, Společnost vymaža Vaše osobní údaje, pokud (I) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (II) zpracování je protiprávní, (III) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo (IV) odpadla zákonná povinnost ke zpracování stanovená právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy.

Právo na omezení zpracování osobních údajů: V případě, že požádáte o omezení zpracování, Vroomdoo s.r.o. osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchovají anebo provedou jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.

Právo na přenositelnost údajů: V případě, že chcete, aby Společnost Vroomdoo s.r.o. osobní údaje, které o Vás v elektronické formě zpracovávají na základě smlouvy nebo souhlasu a které jste jim poskytl(a), předaly třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byly nepříznivě dotčeny práva a svobody jiných osob, Společnost nebude moci Vaší žádosti vyhovět.

Právo vznést námitku: Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Společností. V případě, že Společnost neprokážou, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem nebo právy a svobodami zákazníka, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.

Webová stránka

Cookie

Webova stranka cookies používá k zaznamenání údajů při používání webových stránek, nebo služeb online a využíváme také službu Google Analytics. Tyto údaje Vroomdoo sro používá ke správě stránek a k zkvalitňování webů a služeb.

Ukládání cookies vypnout

Jistě, stačí používat některý moderní internetový prohlížeč se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech.

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží Úřad pro Ochranu Osobních Údajů  

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018 a budou pravidelně aktualizovány.