Obchodní podmínky


Podmínky pro užití webových stránek  www.vroomagazine.com a smluvní podmínky zúčastněných osob


PREAMBULE

◉ Tyto obchodní podmínky náleží společnosti Vroomdoo s.r.o., IČO: 09742271, se sídlem Mostecká 21, Praha 1, 118 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 341571 (dále také jen jako „Společnost“).

◉ Protože Společnosti záleží na kvalitních vztazích s jejími zákazníky a ostatními osobami, rozhodla se vydat tyto podmínky, aby byly ochráněny všechna práva a oprávněné zájmy zúčastněných osob.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

◉ Společnost provozuje a spravuje internetové stránky neboli internetový portál www.vroomagazine.com (dále jen „Portál"). Společnost uveřejňuje na tomto Portálu mimo jiné nejrůznější odkazy na třetí osoby, které mohou nabízet různé služby nebo prodávat různé zboží (dále jen „Dodavatelé"). Uživatelé Portálu mohou být jakékoli osoby, které Portál užívají (dále jen „Uživatelé" nebo „Uživatel“). Společnost nenese žádnou odpovědnost za služby nebo zboží nabízené Dodavateli na jejich webových stránkách, ani nenese odpovědnost za zboží nebo služby, které Dodavatelé nabízejí mimo jejich webové stránky.

◉  Jinak řečeno, tyto podmínky pro přístup a užití webových stránek, na kterých je provozován Portál (dále jen „Podmínky") upravují práva a povinnosti osob využívajících Portál při vstupu na Portál a další používání Portálu, jakož i případné další související právní vztahy.

◉  Uživatel vstupem na Portál stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit. Pokud by Uživateli nebylo jakékoli znění těchto Podmínek jasné, může se obrátit prostřednictvím emailu na shora uvedenou Společnost. Příslušný email nalezne na Portálu v záložce kontakty.

◉  Společnost může znění Podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Společnost informuje Uživatele o změně Podmínek na Portálu Společnosti jejich prostým nahrazením tak, aby se s aktuálním zněním podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Aktualizované verze Podmínek nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na  Portálu. Ke změně Podmínek tak není třeba žádného souhlasu třetích osob.

POUŽITÍ PORTÁLU SPOLEČNOSTI

◉   Přístup a používání Portálu Společnosti je bezplatné. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používáním Portálu Společnosti (tj. náklady na internetové připojení, elektřinu a jiné do úvahy připadající náklady).

◉   Společnost není účastníkem smluvních vztahů mezi Uživatelem a Dodavatelem. Společnost nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze smlouvy uzavřené mezi Uživatelem a Dodavatelem, ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli na základě nebo v souvislosti s takovou smlouvou. Portál je pouze místem, ze kterého se lze tzv. prokliknout na stránky třetích osob (Dodavatelů), na kterých lze služby nebo zboží objednat a/nebo zakoupit.

◉   Společnost také nenese odpovědnost za obsah internetových stránek Dodavatelů a nenese odpovědnost zejména za žádný právní, resp. protiprávní obsah těchto stránek. Společnost neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na stránkách Dodavatelů, ani za případné nekalosoutěžní jednání Dodavatele prostřednictvím Portálu Společnosti nebo porušení osobnostních nebo autorských práv, a to ať již prostřednictvím Portálu nebo přímo prostřednictvím stránek Dodavatelů.

◉   Společnost neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Portálu Společností o Dodavatelích, které mu poskytli Dodavatelé.

◉   Společnost nezaručuje nepřerušený přístup na Portál Společnosti, ani nezávadnost a bezpečnost Portálu Společnosti. Společnost neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Portálu Společnosti, včetně případné škody vzniklé při stahování jakýchkoli dat zveřejněných na Portálu Společnosti, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálu Společnosti, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele. Totéž platí ohledně stránek Dodavatelů – Společnost nenese stejnou odpovědnost dle tohoto článku ani za jejich webové stránky.

◉  Kliknutím na některé odkazy na Portálu Společnosti může dojít k opuštění Portálu Společnosti a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů, typicky na stránky Dodavatelů.

◉   Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Portál Společnosti.

◉  Uživatel nese odpovědnost za protizákonný zásah do Portálu nebo za jakýkoli protiprávní zásah do systému Portálu Společnosti. Trestně právní odpovědnost za takový zásah není těmito Podmínkami dotčena.

OSOBA SPOTŘEBITELE A POUČENÍ UŽIVATELŮ-SPOTŘEBITELŮ O PRÁVU ODSTOUPIT OD SMLOUVY

◉  Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Dodavatelem, který je podnikatelem (dále také jako „Spotřebitel"). Spotřebitel svá práva z uzavřené smlouvy či případná práva z odpovědnosti za vady plnění uplatňuje vždy u Dodavatele. Společnost níže uvádí případy, kdy lze od dané smlouvy odstoupit, avšak tyto skutečnosti jsou informativního charakteru a vždy záleží v podrobnostech na předmětné smlouvě uzavřené mezi Uživatelem a Dodavatelem. Formulář o odstoupení tvoří přílohu č. 1 Podmínek.

◉  Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

◉ Z důvodů korektnosti a právního bezpečí Společnost uvádí, že Spotřebitel nemůže odstoupit bez uvedení důvodu od příslušné smlouvy:

1) o poskytování služeb, jestliže byly plněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

2) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

3) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

4) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,

5) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

6) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

7) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

8) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

9) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

10) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud Dodavatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

11) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Dodavatel před uzavřením smlouvy sdělil Spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

◉   Spotřebitel může před zahájením zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit vždy, avšak Dodavatel jako pořadatel zájezdu jen tehdy, byl-li zájezd zrušen, anebo porušil-li Spotřebitel svou povinnost. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy o zájezdu z jiného důvodu, než je porušení povinnosti Dodavatele, nebo bez uvedení důvodu i v situaci, kdy by jinak bez uvedení důvodu od smlouvy odstoupit nemohl, avšak je povinen zaplatit Dodavateli odstupné, které Dodavatel uvede v potvrzení o zájezdu. Výše odstupného musí být přiměřená. Není-li odstupné ujednáno, odpovídá jeho výše ceně zájezdu snížené o úspory nákladů a o příjmy z náhradního využití služeb cestovního ruchu. Na žádost Spotřebitele Dodavatel jako pořadatel zájezdu výši odstupného odůvodní. Spotřebitel není povinen hradit odstupné v případě, že využije zákonné možnosti odstoupení v případech uvedených v ustanovení § 2531 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), tedy (i) pokud Dodavatel jako pořadatel zájezdu zvýší cenu zájezdu o více než 8 %, (ii) pokud je Dodavatel z důvodu vnějších okolností nucen podstatně změnit některou z hlavních náležitostí zájezdu nebo (iii) pokud Dodavatel nemůže splnit zvláštní požadavky Spotřebitele, které přijal. Dále v souladu s ustanovením § 2535 Občanského zákoníku má Spotřebitel právo odstoupit od smlouvy o zájezdu před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. V takovém případě má Spotřebitel právo na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd, nemá však právo na náhradu škody. Dodavatel jakožto pořadatel zájezdu pak může odstoupit od smlouvy, pokud (a) počet osob přihlášených na zájezd je nižší než nejnižší počet určený ve smlouvě a Dodavatel oznámil Spotřebiteli zrušení zájezdu ve lhůtě určené ve smlouvě, která nesmí být kratší než (i) dvacet dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než šest dní, (ii) sedm dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících dva až šest dní, (iii) čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než dva dny, nebo (b) mu v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámil Spotřebiteli bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu. Dodavatel jakožto pořadatel zájezdu v těchto případech vrátí Spotřebiteli veškeré uhrazené platby za zájezd, nevzniká mu však vůči Spotřebiteli povinnost k náhradě škody.

◉   Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže Dodavatel poruší smlouvu podstatným způsobem, přičemž Spotřebitel v takovém případě musí odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení smlouvy dozvěděl.

◉  Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy prokazatelně informovat Dodavatele formou jednostranného právního jednání. Vzorový formulář k odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu dle přílohy nařízení vlády č. 363/2013 Sb., je k dispozici níže (viz příloha č. 1 těchto Podmínek).

◉   Spotřebitel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případech uvedených v čl. 5 a 6 Podmínek.

◉   Odstoupí-li Spotřebitel bez uvedení důvodu od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a Dodavatel s plněním na základě výslovné žádosti Spotřebitele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí Spotřebitel Dodavateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí Spotřebitel Dodavateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

◉  Pokud se Dodavatel výslovně nezaváže k převzetí nákladů s navrácením zboží, nese v případě odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu Spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a to i v situaci, kdy zboží může být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

◉   Dodavatel vrátí do 14 dnů od odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu Spotřebiteli všechny peněžní prostředky, které od něho přijal (nikoli však dříve, než mu případně spotřebitel předá zpět zboží nebo prokáže, že zboží odeslal), a to včetně případných nákladů na dodání zboží ve výši nejlevnějšího způsobu dodání, který Dodavatel nabízí.

POUČENÍ SPOTŘEBITELŮ O PRÁVECH VZNIKAJÍCÍCH Z VADNÉHO PLNĚNÍ, JAKOŽ I O PRÁVECH ZE ZÁRUKY A DALŠÍCH PODMÍNKÁCH UPLATŇOVÁNÍ TĚCHTO PRÁV

◉  Dodavatel je povinen dodat věc či službu ve shodě se smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Dodavatel v jakosti střední a jde-li o kupní smlouvu v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Zájezd má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu poskytována v souladu se smlouvou o zájezdu.

◉  Spotřebitel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření smlouvy, nebo kterou sám způsobil. To neplatí, ujistil-li ho Dodavatel výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

◉  Dodavatel odpovídá za vady, které má plnění při jeho dodání. Projeví-li se vada u kupovaného spotřebního zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Převezme-li pak Dodavatel záruku za jakost, zaručuje se, že předmět plnění bude po určitou dobu po splnění způsobilý pro použití k obvyklému účelu a že si podrží obvyklé vlastnosti.

◉  Není-li záruka ujednána ve smlouvě, může ji Dodavatel převzít prohlášením v záručním listu, popřípadě vyznačením záruční doby nebo doby použitelnosti či trvanlivosti věci na obalu. Platí vždy delší záruční doba. Za poskytnutí záruky se považuje i uvedení doby použitelnosti koupené věci na samotné věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě.

◉  Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u koupeného spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Spotřebitel však není oprávněn uplatňovat právo z vady koupené věci v případě vad, pro které byla ujednána nižší cena, vad odpovídajícím obvyklému opotřebení ani vad, u kterých to vyplývá z povahy samotné věci.

◉  Záruční doba běží od dodání plnění Spotřebiteli. Bylo-li zboží v případě kupní smlouvy podle smlouvy odesláno, běží záruční doba od doručení věci do místa určení. Má-li zboží uvést do provozu někdo jiný než Dodavatel, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud Spotřebitel objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Spotřebitel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Spotřebitele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Dodavatel.

◉ Požádá-li o to Spotřebitel, potvrdí mu u kupní smlouvy Dodavatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

◉ Jakmile Spotřebitel zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu Dodavateli a předmět plnění Dodavateli předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Jedná-li se o předmět podléhající rychlé zkáze, může jej Spotřebitel po upozornění Dodavatele bez prodlení prodat.

◉  Dodavatel je povinen vydat Spotřebiteli k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Dodavatel zároveň informuje Spotřebitele o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. Dodavatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

◉  Je-li vada odstranitelná, může se Spotřebitel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Uživatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

◉ Nemá-li podle kupní smlouvy či smlouvy o dílo plnění Dodavatele náležité vlastnosti, může Spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Dodavatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli způsobilo značné obtíže. U smlouvy o dílo nelze požadovat provedení nového díla, jestliže předmět díla nelze vrátit nebo předat Dodavateli.

◉ Pokud si Spotřebitel u Dodavatele vytvoří rezervaci ubytovacích kapacit a/nebo jiných služeb prostřednictvím rezervačního systému a/nebo si u Dodavatele zakoupí ubytovací kapacity a/nebo jiné služby na konkrétní termín prostřednictvím Portálu Společnosti, a po této rezervaci, zakoupení a/nebo po příjezdu Spotřebitele k Dodavateli nebudou k dispozici ubytovací kapacity a/nebo jiné služby dle dané smlouvy a provedené rezervace, je Dodavatel povinen: (i) najít vhodné alternativní ubytovací kapacity a/nebo poskytnutí služeb, které je ve srovnání s ubytovacími kapacitami a/nebo službami, jenž měly být poskytnuty Spotřebiteli Dodavatelem, stejné nebo lepší kvality a ve stejné lokalitě a (ii) poskytnout Spotřebiteli a dalším osobám uvedeným v rezervaci bezplatnou dopravu na místo náhradních ubytovacích kapacit a/nebo poskytnutí služeb a dále (iii) proplatit Spotřebiteli nebo nahradit veškeré přiměřené náklady a výdaje (např. cenu alternativního poskytnutí služeb, dopravu, telefonní výdaje, apod.), které Spotřebiteli vzniknou v souvislosti s nedostupností rezervovaných ubytovacích kapacit a/nebo služeb dle příslušné smlouvy.

◉  V případě, že se vyskytne vada zájezdu, Spotřebitel bez zbytečného odkladu vytkne vadu zájezdu Dodavateli jakožto pořadateli zájezdu. Spotřebitel zároveň určí přiměřenou lhůtu k odstranění vady, ledaže Dodavatel odmítne odstranit vadu nebo je zapotřebí okamžité nápravy. Dodavatel jako pořadatel zájezdu odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, anebo odstranění vady vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu dotčených služeb cestovního ruchu.

◉  Neodstraní-li Dodavatel jakožto pořadatel zájezdu vadu v dané lhůtě, má Spotřebitel právo odstranit vadu sám a požadovat náhradu nezbytných nákladů. Jde-li o podstatnou vadu, může Spotřebitel odstoupit od smlouvy bez zaplacení odstupného. Zahrnuje-li zájezd přepravu osob, Dodavatel v takovém případě poskytne Spotřebiteli bez zbytečného odkladu a bez dodatečných nákladů pro Spotřebitele rovnocennou přepravu do místa odjezdu, nebo do jiného místa, na němž se smluvní strany dohodly.

◉  Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, nabídne Dodavatel jakožto pořadatel zájezdu bez dodatečných nákladů pro Spotřebitele vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší jakosti, než jaká byla sjednána ve smlouvě, aby zájezd mohl pokračovat; to platí i v případech, kdy je návrat Spotřebitele do místa odjezdu uskutečněn jiným než sjednaným způsobem. Je-li navrhované náhradní řešení nižší jakosti, než jakou určuje smlouva, poskytne Dodavatel Spotřebiteli přiměřenou slevu. Spotřebitel může navrhované náhradní řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné s tím, co bylo ve smlouvě sjednáno, nebo není-li poskytnutá sleva přiměřená.

◉ Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat Spotřebitele v souladu se smlouvou, nese Dodavatel jakožto pořadatel zájezdu náklady na nezbytné ubytování, pokud možno v rovnocenné kategorii, a to nejvýše za tři noci na jednoho zákazníka. Pokud jsou v právních předpisech Evropské unie o právech cestujících vztahujících se k příslušnému dopravnímu prostředku stanovena pro návrat delší období, uplatní se tato období. Omezení výše nákladů podle předcházejících vět tohoto odst. 5.16 se nevztahuje na osoby s omezenou schopností pohybu ve smyslu čl. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1107/2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě, a na všechny osoby, které je doprovázejí, těhotné ženy a nezletilé bez doprovodu, jakož i na osoby, které potřebují zvláštní lékařskou pomoc, za předpokladu, že Dodavateli sdělily své zvláštní potřeby alespoň 48 hodin před zahájením zájezdu. Dodavatel jakožto pořadatel zájezdu se nemůže zprostit povinnosti podle první a druhé věty tohoto odst. 5.16 v důsledku nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, nesvědčí-li taková okolnost ve prospěch příslušného dopravce podle právních předpisů Evropské unie.

◉  Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji Spotřebitel bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na slevu z ceny ve výši přiměřeného rozsahu a trvání vady. Jde-li o právo Spotřebitele na slevu, nepřihlíží se k ujednání kratší než dvouleté promlčecí lhůty.

◉  Další informace dle příslušných právních předpisů včetně shrnutí základních práv Spotřebitele obdrží Spotřebitel předtím, než učiní závaznou objednávku zájezdu nebo před uzavřením smlouvy o zájezdu. Toto je zcela odpovědností Dodavatele, nikoli Společnosti.

◉  V případě právní vady plnění Dodavatele (nepřichází-li v úvahu nároky dle předchozích odstavců) je Spotřebitel zpravidla oprávněn od smlouvy odstoupit.

◉  Práva z odpovědnosti za vady, které mělo zboží při jeho dodání, a za vady, které se vyskytly v záruční době, je Spotřebitel povinen uplatnit vždy bez zbytečného odkladu.

◉  Společnost není dle tohoto článku Podmínek odpovědná za žádná jednání Dodavatele. Veškerá práva a nároky musí Uživatel jako Spotřebitel uplatnit u Dodavatele.

POUČENÍ SPOTŘEBITELŮ O ZVLÁŠTNÍCH PRÁVECH PŘI KOUPI POUŽITÉ VĚCI

◉  Dodavatel je povinen dodat věc či službu ve shodě se smlouvou a bez právních a faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Dodavatel v jakosti střední a jde-li o kupní smlouvu v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý. Zájezd má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ruchu zahrnutých do zájezdu poskytována v souladu se smlouvou o zájezdu.

◉  Spotřebitel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření smlouvy, nebo kterou sám způsobil. To neplatí, ujistil-li ho Dodavatel výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

◉  Dodavatel odpovídá za vady, které má plnění při jeho dodání. Projeví-li se vada u kupovaného spotřebního zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Převezme-li pak Dodavatel záruku za jakost, zaručuje se, že předmět plnění bude po určitou dobu po splnění způsobilý pro použití k obvyklému účelu a že si podrží obvyklé vlastnosti.

◉  Není-li záruka ujednána ve smlouvě, může ji Dodavatel převzít prohlášením v záručním listu, popřípadě vyznačením záruční doby nebo doby použitelnosti či trvanlivosti věci na obalu. Platí vždy delší záruční doba. Za poskytnutí záruky se považuje i uvedení doby použitelnosti koupené věci na samotné věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě.

◉  Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u koupeného spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Spotřebitel však není oprávněn uplatňovat právo z vady koupené věci v případě vad, pro které byla ujednána nižší cena, vad odpovídajícím obvyklému opotřebení ani vad, u kterých to vyplývá z povahy samotné věci.

◉  Záruční doba běží od dodání plnění Spotřebiteli. Bylo-li zboží v případě kupní smlouvy podle smlouvy odesláno, běží záruční doba od doručení věci do místa určení. Má-li zboží uvést do provozu někdo jiný než Dodavatel, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud Spotřebitel objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Spotřebitel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Spotřebitele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Dodavatel.

◉  Požádá-li o to Spotřebitel, potvrdí mu u kupní smlouvy Dodavatel v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

◉  Jakmile Spotřebitel zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu Dodavateli a předmět plnění Dodavateli předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Jedná-li se o předmět podléhající rychlé zkáze, může jej Spotřebitel po upozornění Dodavatele bez prodlení prodat.

◉  Dodavatel je povinen vydat Spotřebiteli k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Dodavatel zároveň informuje Spotřebitele o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. Dodavatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

◉  Je-li vada odstranitelná, může se Spotřebitel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět plnění řádně užívat, může Uživatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

◉  Nemá-li podle kupní smlouvy či smlouvy o dílo plnění Dodavatele náležité vlastnosti, může Spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Dodavatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli způsobilo značné obtíže. U smlouvy o dílo nelze požadovat provedení nového díla, jestliže předmět díla nelze vrátit nebo předat Dodavateli.

◉  Pokud si Spotřebitel u Dodavatele vytvoří rezervaci ubytovacích kapacit a/nebo jiných služeb prostřednictvím rezervačního systému a/nebo si u Dodavatele zakoupí ubytovací kapacity a/nebo jiné služby na konkrétní termín prostřednictvím Portálu Společnosti, a po této rezervaci, zakoupení a/nebo po příjezdu Spotřebitele k Dodavateli nebudou k dispozici ubytovací kapacity a/nebo jiné služby dle dané smlouvy a provedené rezervace, je Dodavatel povinen: (i) najít vhodné alternativní ubytovací kapacity a/nebo poskytnutí služeb, které je ve srovnání s ubytovacími kapacitami a/nebo službami, jenž měly být poskytnuty Spotřebiteli Dodavatelem, stejné nebo lepší kvality a ve stejné lokalitě a (ii) poskytnout Spotřebiteli a dalším osobám uvedeným v rezervaci bezplatnou dopravu na místo náhradních ubytovacích kapacit a/nebo poskytnutí služeb a dále (iii) proplatit Spotřebiteli nebo nahradit veškeré přiměřené náklady a výdaje (např. cenu alternativního poskytnutí služeb, dopravu, telefonní výdaje, apod.), které Spotřebiteli vzniknou v souvislosti s nedostupností rezervovaných ubytovacích kapacit a/nebo služeb dle příslušné smlouvy.

◉  V případě, že se vyskytne vada zájezdu, Spotřebitel bez zbytečného odkladu vytkne vadu zájezdu Dodavateli jakožto pořadateli zájezdu. Spotřebitel zároveň určí přiměřenou lhůtu k odstranění vady, ledaže Dodavatel odmítne odstranit vadu nebo je zapotřebí okamžité nápravy. Dodavatel jako pořadatel zájezdu odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, anebo odstranění vady vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu dotčených služeb cestovního ruchu.

◉  Neodstraní-li Dodavatel jakožto pořadatel zájezdu vadu v dané lhůtě, má Spotřebitel právo odstranit vadu sám a požadovat náhradu nezbytných nákladů. Jde-li o podstatnou vadu, může Spotřebitel odstoupit od smlouvy bez zaplacení odstupného. Zahrnuje-li zájezd přepravu osob, Dodavatel v takovém případě poskytne Spotřebiteli bez zbytečného odkladu a bez dodatečných nákladů pro Spotřebitele rovnocennou přepravu do místa odjezdu, nebo do jiného místa, na němž se smluvní strany dohodly.

◉  Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, nabídne Dodavatel jakožto pořadatel zájezdu bez dodatečných nákladů pro Spotřebitele vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší jakosti, než jaká byla sjednána ve smlouvě, aby zájezd mohl pokračovat; to platí i v případech, kdy je návrat Spotřebitele do místa odjezdu uskutečněn jiným než sjednaným způsobem. Je-li navrhované náhradní řešení nižší jakosti, než jakou určuje smlouva, poskytne Dodavatel Spotřebiteli přiměřenou slevu. Spotřebitel může navrhované náhradní řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné s tím, co bylo ve smlouvě sjednáno, nebo není-li poskytnutá sleva přiměřená.

◉  Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat Spotřebitele v souladu se smlouvou, nese Dodavatel jakožto pořadatel zájezdu náklady na nezbytné ubytování, pokud možno v rovnocenné kategorii, a to nejvýše za tři noci na jednoho zákazníka. Pokud jsou v právních předpisech Evropské unie o právech cestujících vztahujících se k příslušnému dopravnímu prostředku stanovena pro návrat delší období, uplatní se tato období. Omezení výše nákladů podle předcházejících vět tohoto odst. 5.16 se nevztahuje na osoby s omezenou schopností pohybu ve smyslu čl. 2 písm. a) nařízení (ES) č. 1107/2006 o právech osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v letecké dopravě, a na všechny osoby, které je doprovázejí, těhotné ženy a nezletilé bez doprovodu, jakož i na osoby, které potřebují zvláštní lékařskou pomoc, za předpokladu, že Dodavateli sdělily své zvláštní potřeby alespoň 48 hodin před zahájením zájezdu. Dodavatel jakožto pořadatel zájezdu se nemůže zprostit povinnosti podle první a druhé věty tohoto odst. 5.16 v důsledku nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, nesvědčí-li taková okolnost ve prospěch příslušného dopravce podle právních předpisů Evropské unie.

◉  Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji Spotřebitel bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na slevu z ceny ve výši přiměřeného rozsahu a trvání vady. Jde-li o právo Spotřebitele na slevu, nepřihlíží se k ujednání kratší než dvouleté promlčecí lhůty.

◉  Další informace dle příslušných právních předpisů včetně shrnutí základních práv Spotřebitele obdrží Spotřebitel předtím, než učiní závaznou objednávku zájezdu nebo před uzavřením smlouvy o zájezdu. Toto je zcela odpovědností Dodavatele, nikoli Společnosti.

◉  V případě právní vady plnění Dodavatele (nepřichází-li v úvahu nároky dle předchozích odstavců) je Spotřebitel zpravidla oprávněn od smlouvy odstoupit.

◉  Práva z odpovědnosti za vady, které mělo zboží při jeho dodání, a za vady, které se vyskytly v záruční době, je Spotřebitel povinen uplatnit vždy bez zbytečného odkladu.

◉  Společnost není dle tohoto článku Podmínek odpovědná za žádná jednání Dodavatele. Veškerá práva a nároky musí Uživatel jako Spotřebitel uplatnit u Dodavatele.

AUTORSKÁ PRÁVA

◉  Společnost je vlastníkem Portálu.

◉  Portál Společnosti je autorským dílem i databází ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Společnost vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Portálu.

◉  Obsah Portálu Společnosti nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělila Společnost předem písemný souhlas.

◉  Jakýkoli zásah do autorských práv Společnosti může mít nejen občanskoprávní následky, ale i správní nebo trestněprávní.

◉  Společnost disponuje v souvislosti s provozem Portálu všemi potřebnými licencemi třetích stran a/nebo autorskoprávními souhlasy třetích stran.

PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

◉ Uživatel vůči Společnosti zejména prohlašuje a zaručuje, že:

1) je plně způsobilý k právnímu jednání, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,

2) veškeré údaje, které případně poskytuje Společnosti, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné. Bere v této souvislosti na vědomí, že v případě neúplných nebo lživých údajů se Společnost může vůči němu bránit všemi dostupnými právními prostředky,

3) se před zahájením užívání Portálu Společnosti důkladně seznámil s těmito Podmínkami a stejně tak i s veškerými dalšími podmínkami, na které je těmito Podmínkami případně odkazováno, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.

◉  Uživatel je povinen při užívání Portálu Společnosti dodržovat právní předpisy, je povinen vždy respektovat práva Společnosti i třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí:

1) užívat Portál Společnosti v rozporu s těmito Podmínkami,

2) komerčně užívat kterékoli části Portálu Společnosti způsobem způsobilým poškodit Společnost,

3) zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálu Společnosti, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Portálu Společnosti,

4) používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu Společnosti.

◉  Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:

1) Nebude používat Portál, pokud by jeho použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů,

2) pokud je mu méně než 18 let, nebude používat takové služby Portálu Společnosti, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

◉   Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem Společnosti se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Portálu Společnosti realizován. K řešení sporů souvisejících s Portálem Společnosti jsou v této souvislosti příslušné pouze soudy České republiky.

◉ Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů: Společnost tímto Spotřebitele informuje, že spory mezi Společností a Spotřebitelem, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zejména Česká obchodní inspekce (internetové stránky www.coi.cz). Ministerstvo průmyslu a obchodu vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je obsažena zejména v ustanoveních § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele.

◉  Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

◉ Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 03.12.2021.

Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem Společnosti se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Portálu Společnosti realizován. K řešení sporů souvisejících s Portálem Společnosti jsou v této souvislosti příslušné pouze soudy České republiky.

◉  Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů: Společnost tímto Spotřebitele informuje, že spory mezi Společností a Spotřebitelem, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zejména Česká obchodní inspekce (internetové stránky www.coi.cz). Ministerstvo průmyslu a obchodu vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je obsažena zejména v ustanoveních § 20d a násl. zákona o ochraně spotřebitele.

◉  Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

◉ Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 03.12.2021.